Podmienky

1.

Záujemcovia o prenájom Villa Monica zasielajú objednávku emailom na info@villamonica.sk alebo sms-kou na číslo +421 905 740 222.

V objednávke je nutné uviesť dátum začatia a ukončenia prenájmu, počet osôb, vek detí prípadne iné špeciálne požiadavky. Po obojstrannom schválení objednávky obdrží nájomca potvrdenie o predbežnej rezervácii.

2.

K úplnej rezervácii je potrebné uhradiť zálohu, obvykle do výšky 50% z celkovej sumy za prenájom a to najneskôr do 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky (ak sa nedohodne inak; pri prenájmoch s blížiacim sa dátumom nástupu úhrada zálohy aj do 24 hodín). Zvyšných 50% uhradí nájomca v deň príchodu, ako aj zálohu za prípadné škody na apartmáne, jeho vybavení ako aj zariadeniach  vo výške 100 €. Táto záloha bude nájomcovi po ukončení prenájmu vrátená po prevzatí apartmánu a jeho vybavenia.

3.

V prípade neuhradenia zálohy v stanovenom termíne bude nájomca opakovane oslovený s výzvou k platbe (telefonicky, sms-kou alebo emailom). Ak klient do 24 hodín nezareaguje na výzvu, rezervácia prepadá v prospech ďalšieho záujemcu. Záväzná rezervácia je platná až po prijatí zálohy.

4.

Upozornenie! Aby nedošlo k zrušeniu rezervácie v dôsledku omeškania na strane pošty, resp. banky, odporúčame nájomníkom poslať emailom kópiu dokladu o zaplatení. Po obdržaní platby zasielame potvrdzujúci email príp. sms.

5.

Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť prenájom v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. Prenajímateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť zákazníkovi najneskôr 3 dni pred nástupom na pobyt. V tomto prípade umožní nájomníkovi čerpanie v inom termíne alebo mu ponúkne náhradné ubytovanie v okolí.

6.

V cene nájmu nie je zahrnuté poistenie osôb, ani osobných vecí.

 7.

Najskoršou hodinou nástupu na je 14 hodina prvého dňa prenájmu. Ukončenie nájmu je do 10. hodiny posledného dňa.

8.

Upozornenie! Ukončenie nájmu po 10.00 môže byť individuálne odsúhlasené len pri voľnej kapacite v daný deň. Pri nedodržaní tejto hodiny sa účtuje zákazníkovi za každú ďalšiu začatú hodinu po 10:00 suma 5,- Eur za osobu.

9.

Villa Monica si vyhradzuje právo okamžite ukončiť nájom, ak nájomca porušuje Všeobecné záväzné podmienky nájmu, ak nájomca spôsobil výrazné poškodenia majetku prenajímateľa a taktiež zariadení, alebo ak správanie nájomcu počas prenájmu je neprístojné. Zároveň si prenajímateľ vyhradzuje právo neumožniť ďalší pobyt nájomníkom, u ktorých v minulosti došlo k uvedenému správaniu.

10.

Storno podmienky

Nájomník má právo odstúpiť od zmluvy 60 dní pred začiatkom čerpania služieb. Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle poštou, mailom prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na adresu prevádzkovateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia na adresu prenajímateľa (pre zamedzenie nejasností odporúčame overiť doručenie telefonicky).

Nájomník je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu za zrušenie prenájmu nehnuteľnosti, ktorú zrušil viac ako 60 dní pred nástupom. Splatnosť nastáva ihneď a to vo výške 100€.

Pri zrušení zmluvy o prenájme nehnuteľnosti menej ako 60 dní pred nástupom je storno poplatok vo výške 100% z vyplatenej platby.

Prenajímateľ má ale právo využiť náhradný termín v prípade voľných kapacít do 6 mesiacov.

Za odstúpenie od zmluvy zo strany nájomníka sa tiež považuje nájomníkom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu menej než 60 dní pred      nástupom, zníženie počtu osôb ai.),

Nájomca zaplatí takú sumu za prenájom, ktorá bola vopred dohodnutá, pričom sa neprihliada na zníženie počtu nájomníkov počas doby nájmu. Vrchný apartmán je určený pre minimálne 6 dospelých osob a spodný apartmán pre minimálne 3 dospelé osoby.

V prípade, že nájomník v priebehu nájmu svojvoľne zruší časť nájmu (napr. kvôli nepriaznivému počasiu ai.), nemá nárok na finančnú náhradu.

11.

Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody alebo odcudzenie vecí nájomcu.

12.

V izbách a ani v spoločenských priestoroch objektu nesmie nájomca bez súhlasu majiteľov premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.

13.

Pred ukončením nájmu je nájomca povinný dať všetky priestory do stavu, v akom mu boli odovzdané, v opačnom prípade sa za neupratanie  priestorov: kuchyne, izby, kúpeľne, vonkajšie altánky a terasy atď. účtuje poplatok 30 €/ za každý priestor.

14.

V celom interiéri objektu je fajčenie prísne zakázané.

Objekt je chránený kamerovým systémom.

15.

Zvieratá v objekte nie sú povolené z hygienických dôvodov.

16.

Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 12 bez dozoru dospelých v izbe ani v ostatných spoločenských priestoroch.

17.

V čase od 22:00 – 06:00 platí nočný kľud.

18.

Za škody spôsobené na majetku prenajímateľa zodpovedá nájomca. Akékoľvek vady je nájomca povinný nahlásiť prenajímateľovi.

 

19.

Nájoník potvrdením objednávky (emailom, písomne, faxom, úhradou zálohy, súhlasným konaním alebo osobnou dohodou) potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky Všeobecných záväzných nájomných podmienok známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. Nájomca je povinný dodržiavať tieto ustanovenia. V prípade, že ich poruší, prenajímateľ právo odstúpiť od poskytnutia prenájmu.

 

Dokument nadobúda platnosť 01.09.2018

 

Ing. Gavrila Marius Calin
        Alžbeta Gavrila
         prenajímatelia